Algemene voorwaarden:

Algemene Voorwaarden RCCS Waardetransport 2021

 

ABOUT

Our appreciation goes out to the following designers for the public license use of their work, supplied through LottieFiles

NameLink Ammendments
Mr.Futuristichttps://assets9.lottiefiles.com/packages/lf20_6wT899.jsonColor scheme changes
Trev Zooyhttps://assets5.lottiefiles.com/datafiles/DBfPgbBJSGCoZKJ/data.jsonColor scheme changes
Taras Chernenkohttps://assets1.lottiefiles.com/datafiles/8zeYqGXVlm2qkPw/data.jsonColor scheme changes

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Met persoonsgegevens, ofwel persoonlijke informatie, wordt alle informatie
bedoeld over een individu op grond waarvan die persoon kan worden
geïdentificeerd. Gedurende uw websitebezoek verzamelen we de volgende
persoonlijke informatie wanneer u die aan ons verstrekt:

 • Voornaam, achternaam,
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Indien u dat zelf aangeeft; uw voorkeuren voor nieuws en
  bedrijfsnaam
 • Cookies

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende
wettelijke grondslagen:

 • Op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u op ieder
  moment weer intrekken.
 • Om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.
 • Voor ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. RCCS verwerkt hierbij
  persoonsgegevens om commerciële banden met klanten en andere
  partijen te onderhouden.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • U correct aan te spreken.
 • Contact op te nemen naar aanleiding van uw vraag.

Wij bewaren uw persoonlijke informatie met betrekking tot het ontvangen van
de nieuwsbrief niet langer dan u wenselijk vindt. Gegevens met betrekking
tot contactaanvragen worden maximaal 2 jaar bewaard.

Wij zullen uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming niet delen met
derden. Wij zullen persoonlijke informatie delen met rechtshandhavings- en
andere instanties indien we daartoe op grond van toepasselijke wetgeving
verplicht zijn.

RCCS maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

BEVEILIGING

RCCS heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat
persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat of op een ongeoorloofde
wijze wordt gebruikt of ingezien.

Elke medewerker binnen RCCS is gehouden aan een geheimhouding op basis van
onze gedragscode. Wij beperken toegang tot uw persoonlijke informatie tot
diegenen die een echte zakelijke noodzaak hebben om daar weet van te
hebben. Diegenen die uw informatie verwerken, zullen dat alleen op een
geautoriseerde wijze doen. Wij beschikken ook over procedures voor het
afhandelen van vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging. Wij
stellen u en de toezichthouder op de hoogte van een vermoedelijke inbreuk
op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

UW RECHTEN

Op grond van de AVG heeft u een aantal belangrijke rechten. Dit zal
hieronder worden toegelicht. Als u gebruik wilt maken van een van deze
rechten, dan kunt u contact opnemen met RCCS. De contactgegevens vindt u
onderaan dit privacystatement.

Recht op inzage

U heeft het recht om een afschrift op te vragen van de persoonsgegevens die
wij verzamelen en bewaren. Dit afschrift bevat ook informatie over de
doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, hoe lang en waar zij
worden bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt.

Recht op rectificatie

RCCS doet er alles aan om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij
verwerken juist en volledig zijn. Mocht u toch van mening zijn dat dit niet
het geval is, dan kunt u verzoeken uw gegevens aan te vullen of te
wijzigen.

Recht op verwijdering

In bepaalde situaties heeft u het recht om persoonsgegevens te laten
wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd met de
wettelijke kaders zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn
voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties heeft u het recht om ons te verzoeken een deel van uw
persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat u bijvoorbeeld de
juistheid van de gegevens in twijfel trekt of omdat u van mening bent dat
de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze
verzameld en bewaard zijn.

Recht op bezwaar

Als het gebruik van persoonsgegevens naar ons oordeel noodzakelijk is voor
de zogenaamde gerechtvaardigde belangen van RCCS, heeft u de mogelijkheid
bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij nemen
uw bezwaar in behandeling en onderzoeken of de verwerking van uw gegevens
een dusdanig grote impact op u heeft dat wij moeten stoppen met deze
verwerking.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over
te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met uw toestemming of op
basis van de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt.

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om schriftelijk een klacht over het gebruik van uw
persoonsgegevens in te dienen bij onze organisatie:

Coenecoop 530

2741 PS Waddinxveen

Ook kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder voor
gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Uitoefening van uw rechten

Als u besluit één van uw rechten uit te oefenen dan heeft RCCS de volgende
informatie van u nodig:

 • Genoeg informatie om u te identificeren; bent u een klant,
  medewerker, sollicitant, leverancier et cetera?
 • Een bewijs van uw identiteit (een kopie van uw rijbewijs of
  paspoort is voldoende, BSN en pasfoto mogen onzichtbaar worden
  gemaakt).
 • Informatie waarop uw verzoek betrekking heeft.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYSTATEMENT

RCCS kan deze privacystatement van tijd tot tijd wijzigen.